เทคโนโลยีชีวภาพ thaibiotech.info

เทคโนโลยีชีวภาพ แหล่งรวมความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

Thaibiotech.info เป็นที่รวมความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

ผลการค้นหา

ผลการค้นหาในหมวดหมู่ อณูชีววิทยา (Molecular biology)

PCR (พีซีอาร์) คือ อะไร (What is PCR ?)

     PCR (พีซีอาร์) ย่อมาจาก Polymerase Chain Reaction คือ เทคนิคหนึ่งที่มักใช้ในงานวิจัยทางด้านอณูชีววิทยา(Molecular biology)อยู่บ่อยๆ PCR (พีซีอาร์)คือ กระบวนการในการสังเคราะห์ชิ้นส่วนของดีเอ็นเอ(DNA)ในหลอดทดลอง โดยวิธีการได้เลียนแบบมาจากการสังเคราะห์ดีเอ็นเอ(DNA)ในสิ่งมีชีวิต ผู้คิดค้นเทคนิค PCR (พีซีอาร์)นี้ คือ Karry Mullis ซึ่งนักวิจัยโดยส่วนมากจะใช้เทคนิค PCR (พีซีอาร์)นี้ในการเพิ่มปริมาณของสารพันธุกรรม หรือ ดีเอ็นเอ(DNA) โดยใช้เครื่อง PCR machine หรือ Thermal cycler เป็นตัวช่วยให้เกิดปฏิกิริยา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…


อณูชีววิทยา (Molecular biology) คือ อะไร (What is Molecular biology)

     อณูชีววิทยา (Molecular biology) คือ การศึกษาในระดับโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโมเลกุลต่างๆของสิ่งมีชีวิต โดยเน้นศึกษาโครงสร้างของโมเลกุลต่างๆ, การทำงานของยีน(gene)และโมเลกุลต่างๆที่เกี่ยวข้อง, ปฏิสัมพันธ์กันระหว่าง ดีเอ็นเอ(DNA), อาร์เอ็นเอ(RNA), โปรตีน, โมเลกุลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง, ระบบต่างๆภายในเซลล์รวมถึงกลไกการควบคุมการทำงานของสิ่งเหล่านี้ อณูชีววิทยา (Molecular biology)เป็นสาขาที่มีความผสมผสานระหว่างชีววิทยาและเคมี โดยเฉพาะความผสมผสานระหว่างสาขาพันธุศาสตร์, สาขาชีวเคมี และสาขาจุลชีววิทยา