เทคโนโลยีชีวภาพ thaibiotech.info

เทคโนโลยีชีวภาพ แหล่งรวมความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

Thaibiotech.info เป็นที่รวมความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

ผลการค้นหา

ผลการค้นหาในกลุ่มคำ ความหมายของBioinformatics

ชีวสารสนเทศศาสตร์ (Bioinformatics) คือ อะไร (What is Bioinformatics ?)

     ชีวสารสนเทศศาสตร์ หรือ ไบโออินฟอร์เมติกส์ (Bioinformatics) คือ ศาสตร์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพแขนงใหม่ ซึ่งศึกษาโดยใช้การผสมผสานความรู้จาก อณูชีววิทยา(Molecular biology), พันธุศาสตร์(Genetics), ชีวเคมี(Biochemistry), จุลชีววิทยา(Microbiology), คณิตศาสตร์ประยุกต์, สถิติศาสตร์, สารสนเทศศาสตร์(Informatics), และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการจัดเก็บ,การประมวลผล และการสืบค้นข้อมูลทางชีววิทยาอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้ในการตอบปัญหาต่างๆในทางชีววิทยา หรือ ทำการสร้างแบบจำลองต่างๆจากข้อมูลเหล่านั้นเพื่อทำนายความเป็นไปได้ในทางชีววิทยา ทำให้เกิดศาสตร์ใหม่ต่อๆมา อย่างเช่น จีโนมิกส์ (Genomics), โปรตีโอมิกส์ (Proteomics), เมตาบอโลมิกส์ (Metabolomics) เป็นต้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…