เทคโนโลยีชีวภาพ thaibiotech.info

เทคโนโลยีชีวภาพ แหล่งรวมความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

Thaibiotech.info เป็นที่รวมความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

ผลการค้นหา

ผลการค้นหาในกลุ่มคำ DNA

หน้าที่ของดีเอ็นเอ (Function of DNA)

     ดีเอ็นเอ(DNA)สามารถทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลทางพันธุกรรม(Heredity)ของสิ่งมีชีวิตได้โดยอาศัยการเก็บในรูปของรหัสพันธุกรรม (genetic code) ซึ่งเมื่อถึงเวลาที่เซลล์ต้องการแบ่งตัวนั้นส่วนของดีเอ็นเอ(DNA)ก็จะมีการจำลองตัวเองของดีเอ็นเอ (DNA replication) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…


องค์ประกอบทางเคมีของดีเอ็นเอ (Chemical Composition of DNA)

Nucleotide

     ดีเอ็นเอ (DNA) นั้นประกอบด้วยหน่วยย่อยของแต่ละนิวคลีโอไทด์(Nucleotide)มาเรียงต่อกันโดยแต่ละนิวคลีโอไทด์(Nucleotide)นั้นมีองค์ประกอบหลัก 3 ชนิด ได้แก่

     1) น้ำตาล 2-Deoxyribose ซึ่งเป็นน้ำตาลที่มีคาร์บอน 5 อะตอม โดยที่คาร์บอนตำแหน่งที่ 2 จะไม่มีหมู่ไฮดร็อกซี่ (OH-Group)
Deoxyribose
     2) ไนโตรจีนัสเบส (Nitrogenous Base) ได้แก่ พวกพิวรีน หรือ เพียวรีน (Purine) ซึ่งมีเบส อะดีนีน (Adenine, A) และเบสกัวนีน (Guanine, G) ซึ่งมีโครงสร้างเป็นวงแหวนคาร์บอนและไนโตรเจน 2 วง อีกพวกคือ ไพริมิดีน (Pyrimidine) ซึ่งมีเบส ไทมีน (Thymine, T) และ ไซโตซีน (Cytosine, C) ซึ่งมีโครงสร้างเป็นวงแหวนวงเดียว และพบว่าในสิ่งมีชีวิตทั่วไปจะมีอัตราส่วน A ≈ T, C ≈ G และ A+G ≈ T+C
Nitrogenous Base
     3) หมู่ฟอสเฟต (Phosphate Group) ซึ่งประกอบด้วยฟอสฟอรัสและออกซิเจน
Phosphate Group


โครงสร้างของดีเอ็นเอ (Structure of DNA)

DNA Structure   DNA Animation

โครงสร้างของดีเอ็นเอ(Structure of DNA) ซึ่งกรดนิวคลีอิก ชนิด ดีเอ็นเอ (DNA,deoxyribonucleic acids)เป็นแหล่งในการเก็บข้อมูลทางพันธุกรรม (genetic information) ของสิ่งมีชีวิตโดย เจมส์ ดี. วัตสัน และ ฟรานซิส คริก (James D. Watson and Francis Crick) ได้สร้างแบบจำลองโมเลกุลของดีเอ็นเอ (DNA) ดังนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…


ดีเอ็นเอ (DNA) คืออะไร (What is DNA ?)

DNA Double Helix   DNA Animation

     ดีเอ็นเอ (DNA)คือ ชื่อย่อของสารพันธุกรรม มีชื่อแบบเต็มว่า กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก (Deoxyribonucleic Acid) ซึ่งเป็นจำพวกกรดนิวคลีอิก(Nucleic acid) (กรดที่สามารถพบได้ในส่วนของใจกลางของเซลล์) ซึ่ง ดีเอ็นเอ (DNA) มักพบอยู่ในส่วนของนิวเคลียสของเซลล์ โดยพันตัวอยู่บนโครโมโซม(Chromosome) ดีเอ็นเอ (DNA)มักพบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ได้แก่ คน (Human), สัตว์ (Animal), พืช (Plant), เห็ดและรา (Fungi), แบคทีเรีย (Bacteria), ไวรัส (Virus) (มีคนบางกลุ่มมีความเห็นว่า ไวรัสไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเพราะมีองค์ประกอบบางอย่างไม่ครบ) เป็นต้น ดีเอ็นเอ (DNA) ทำการเก็บข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งๆเอาไว้ ซึ่งมีลักษณะที่มีการผสมผสานมาจากสิ่งมีชีวิตรุ่นก่อน ซึ่งก็คือ รุ่นพ่อและแม่ (Parent) ทั้งยังสามารถถ่ายทอดลักษณะไปยังสิ่งมีชีวิตรุ่นถัดไป ซึ่งก็คือรุ่นลูก หรือ รุ่นหลาน (Offspring) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…