No Picture

ชีววิทยา คือ อะไร (What is Biology ?)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

ชีววิทยา (Biology) คือ ศาสตร์แขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องต่างๆของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆอย่างมีเหตุและผล ซึ่งศึกษาทั้งในเรื่อง ด้านโครงสร้าง ด้านการทำงาน ด้านการเจริญเติบโต ด้านวิวัฒนาการ ด้านถิ่นกำเนิด ด้านอนุกรมวิธาน ด้านการกระจายพันธุ์ และด้านอื่นๆอีกที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต โดยจะใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้าอย่างมีเหตุมีผลในทุกแง่ทุกมุมของสิ่งมีชีวิตโดยละเอียด ซึ่งจะพึ่งพาการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อช่วยในการศึกษาสิ่งมีชีวิตต่างๆ
คำว่า ชีววิทยา (Biology) เป็นคำที่มาจากภาษากรีก จากคำว่า “bios” ที่แปลว่า สิ่งมีชีวิต และ “logos” ที่แปลว่า วิชา หรือการศึกษาอย่างมีเหตุผล

เนื่องจากแต่ละเรื่องในเนื้อหาของชีววิทยามีกระบวนการและขั้นตอนการศึกษาที่ค่อนข้างยุ่งยากและซับซ้อนมีหลายขั้นตอน … อ่านเพิ่มเติม


ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน

February 4, 2018 ผู้ดูแล 0

สำหรับปัญหานี้เคยถูกกล่าวว่าเป็นปัญหาโลกแตก ไม่สามารถหาคำตอบได้
ความจริงแล้วเรื่องนี้เราสามารถนำมาวิเคราะห์หาคำตอบด้วยหลักวิวัฒนาการได้
ถ้าถามว่า ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน
ก็ต้องขยายความว่า ไข่ในที่นี้หมายถึงไข่อะไร
ถ้าเป็นไข่ตัวอะไรก็ได้ แน่นอนว่าคำตอบย่อมเป็น
“ไข่เกิดก่อนไก่”
เพราะในยุคไดโนเสาร์มีไข่ไดโนเสาร์อยู่แน่นอนมีหลักฐานทางซากฟอสซิลที่มีอยู่แต่ในขณะนั้นยังไม่มีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าไก่เกิดขึ้น(ตามหลักฐานที่ปรากฏ)
แต่ถ้าไข่นั้นหมายถึงไข่ไก่
หรือคำถามนั้นคือ ไก่กับไข่ไก่อะไรเกิดก่อนกัน
คำตอบย่อมเป็น
“ไก่เกิดก่อนไข่”
ทำไมถึงได้คำตอบเช่นนี้มีคำอธิบายโดยอ้างอิงหลักวิวัฒนาการ

ตามปกติแล้วการผสมพันธ์ุแบบอาศัยเพศมักจะได้ลูกที่มีพันธุกรรมแตกต่างไปจากพ่อแม่ด้วยกลไกทางวิวัฒนาการ
หากย้อนยุคไปในสมัยก่อนที่จะมีไก่เกิดขึ้น
ย่อมมีสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะทางพันธุกรรมและมีรูปร่างคล้ายไก่แต่ไม่ถูกเรียกว่าไก่ เราจะเรียกสิ่งมีชีวิตนี้ว่า สัตว์คล้ายไก่(บรรพบุรุษของไก่)
ตามหลักวิวัฒนาการแล้ว ไก่ย่อมเกิดจากสิ่งมีชีวิตที่คล้ายไก่(บรรพบุรุษของไก่)ผสมพันธ์ุแบบอาศัยเพศจนออกไข่มาเป็นไก่ แต่ไข่ที่ไก่ใช้เกิดนั้นจะไม่ถูกเรียกว่า ไข่ไก่ เพราะไข่นี้ไม่ได้ออกมาจากตัวไก่แต่ออกมาจากสิ่งมีชีวิตที่คล้ายไก่(บรรพบุรุษของไก่) จึงเรียกไข่ที่ไก่ใช้เกิดออกมาว่า ไข่สัตว์คล้ายไก่(บรรพบุรุษของไก่) ดังนั้นเมื่อมีตัวไก่ออกมาเป็นตัว ไข่ที่ออกมาจากตัวไก่ จึงเรียกว่า ไข่ไก่
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า “ไก่เกิดก่อนไข่ไก่”… อ่านเพิ่มเติม