ยีน (gene) คืออะไร (What is Gene ?)

February 22, 2018 ผู้ดูแล 0

ยีน (Gene) คือ ส่วนหนึ่งของโครโมโซม (Chromosome segment) หรือ ส่วนหนึ่งของสายดีเอ็นเอ (DNA segment) ที่สามารถถอดรหัส (transcription) ได้เป็นเอ็มอาร์เอ็นเอ(mRNA) แล้วนำเอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA)ที่ได้มาแปลรหัส (translation) เป็นสายโพลีเปปไตด์ (polypeptide) หนึ่งสายอีกทีหนึ่ง

ยีน (Gene)ประกอบด้วย ส่วนที่ถูกถอดรหัสอ่านเพิ่มเติม


แอลลีล หรือ อัลลีล (Allele) คือ อะไร (What is Allele ?)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

แอลลีล หรือ อัลลีล (Alleleคือ รูปแบบของยีน(gene)ที่แสดงออกในแบบลักษณะต่างๆในลักษณะของทางพันธุกรรมหนึ่งๆ เช่น ยีน(gene)ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมสีของดอกไม้ชนิดหนึ่ง มียีนที่เป็นแอลลีล(allele)กัน(allelic gene) 2 รูปแบบ คือ แอลลีล(allele)ของยีน(gene)ที่แสดงลักษณะสีแดงในดอกไม้ชนิดนั้น กับ แอลลีล(allele)ของยีน(geneอ่านเพิ่มเติม


No Picture

จีโนไทป์ (Genotype) คือ อะไร (What is Genotype ?)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

จีโนไทป์(Genotype) คือ ส่วนผสมของรูปแบบของยีน(gene)ต่างๆในสิ่งมีชีวิต หรือ คือ ส่วนผสมของแอลลีล(allele)ของยีน(gene)ต่างๆ โดยคำนึงถึงยีน(gene)ที่ต้องการจะทำการศึกษา
โดยคำว่า จีโนไทป์(Genotype) คาดว่ามาจากการผสมคำจากคำว่า Gene(ยีน) + Type(รูปแบบ)

ซึ่งจีโนไทป์(Genotype)อาจเขียนสัญลักษณ์แทนได้หลายแบบ

ตัวอย่างของการเขียนสัญลักษณ์ของ จีโนไทป์(Genotype)ของยีน(… อ่านเพิ่มเติม


No Picture

ฟีโนไทป์ (Phenotype) คือ อะไร (What is Phenotype ?)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

ฟีโนไทป์ (Phenotype) คือ ลักษณะที่ปรากฏออกมา หรือ ลักษณะที่แสดงออกมา ซึ่งเป็นได้ทั้งลักษณะที่อยู่ภายนอก(เช่น สีของดอกไม้)และลักษณะที่อยู่ภายใน(เช่น หมู่เลือด) โดยที่ฟีโนไทป์(Phenotype)นั้นอาจเป็นผลที่ได้มาจากยีน(gene)มาจากสภาพแวดล้อมด้วย กล่าวคือ ลักษณะที่ปรากฏออกมา หรือ ลักษณะที่แสดงออกมา อันเป็นผลร่วมมาจากยีน(gene)และจากสภาพแวดล้อม… อ่านเพิ่มเติม


No Picture

ยีนเด่น (dominant gene) คือ อะไร (What is dominant gene ?)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

ยีนเด่น (dominant gene) คือ ยีน(gene)ที่มีรูปแบบเป็นแอลลีลเด่น(dominant allele)อย่างน้อย 1 แอลลีลเด่น(dominant allele)อยู่ในคู่ของยีน(gene)นั้นที่อยู่บนโฮโมโลกัสโครโมโซม(Homologous chromosome)ที่เป็นคู่กัน ทำให้ยีนเด่น(dominant gene)สามารถแสดงลักษณะที่ยีน(gene)นั้นควบคุมอยู่ออกมาได้แม้ว่าจะมีเพียงแค่ยีน(gene)เดียวก็ตามทีและทำให้… อ่านเพิ่มเติม


No Picture

ยีนด้อย (recessive gene) คือ อะไร (What is recessive gene ?)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

ยีนด้อย (recessive gene) คือ ยีน(gene)ที่มีรูปแบบเป็นแอลลีลด้อย(recessive allele)อยู่ 2 แอลลีลด้อย(recessive allele)อยู่ในทั้งคู่ของยีน(gene)นั้นที่อยู่บนโฮโมโลกัสโครโมโซม(Homologous chromosome)ที่เป็นคู่กันจึงจะสามารถแสดงลักษณะที่ยีน(gene)นั้นควบคุมอยู่ออกมาได้ ซึ่งยีนด้อย (recessive gene) จะสามารถควบคุมลักษณะการแสดงออกที่หายไปหรือแสดงออกน้อยกว่ายีนเด่น(dominant อ่านเพิ่มเติม


No Picture
No Picture
No Picture

แอลลีลเด่น(dominant allele) คือ อะไร (What is dominant allele ?)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

แอลลีลเด่น หรือ อัลลีลเด่น (dominant allele) คือ แอลลีล(allele)ที่สามารถแสดงลักษณะที่ยีน(gene)นั้นควบคุมลักษณะของการแสดงออกอยู่ออกมาได้แม้ว่าจะมีแอลลีลเด่น(dominant allele) อยู่ในยีน(gene)นั้นเพียงแค่ยีน(gene)เดียว
แอลลีลเด่น (dominant allele) สามารถควบคุมการแสดงลักษณะที่ยีน(gene)นั้นควบคุมอยู่ออกมาในรุ่นต่อไปได้เสมอ แอลลีลเด่น(dominant allele) จะแสดงออกได้มากกว่าแอลลีลด้อย(recessive allele)

แอลลีลเด่น(dominant allele) จะสามารถแสดงออกทั้งได้ทั้งในสภาพที่เป็น… อ่านเพิ่มเติม


No Picture

แอลลีลด้อย(recessive allele) คือ อะไร (What is recessive allele ?)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

แอลลีลด้อย หรือ อัลลีลด้อย (recessive allele) คือ แอลลีล(allele)ที่สามารถแสดงลักษณะที่ยีน(gene)นั้นควบคุมลักษณะของการแสดงออกอยู่ออกมาได้เมื่อมีแอลลีลด้อย(recessive allele) อยู่ในยีน(gene)ทั้งคู่บนคู่ของโฮโมโลกัสโครโมโซม(Homologous chromosome)กัน
แอลลีลด้อย(recessive allele) จะสามารถควบคุมลักษณะการแสดงออกที่หายไปหรือแสดงออกน้อยกว่าแอลลีลเด่น(dominant allele)

แอลลีลด้อย(recessive allele)จะแสดงออกในสภาพที่เป็นโฮโมไซกัส ยีน(… อ่านเพิ่มเติม


No Picture
No Picture

มัลติเปิลยีนส์ (Multiple Genes) คือ อะไร

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

มัลติเปิลยีนส์ (Multiple genes) หรือ พอลียีนส์ (Polygenes) คือ การที่มีจำนวนยีน(Gene)มากกว่า 1 ยีน(Gene)ที่โลคัส(Locus) ต่างๆกันมาควบคุมการแสดงออกร่วมกันที่ลักษณะเดียวกัน เช่น การที่มียีน(Gene)จำนวน 3 ยีน(Gene)ควบคุมการแสดงออกของสีของเมล็ดข้าวสาลี เป็นต้น… อ่านเพิ่มเติม


No Picture

ลักษณะเด่นสมบูรณ์ คือ อะไร

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

ลักษณะเด่นสมบูรณ์ หรือ ลักษณะเด่นแบบสมบูรณ์ หรือ การข่มกันแบบสมบูรณ์(Complete Dominance) คือ การที่ยีน(Gene)อยู่ในสภาพเฮเทอโรไซกัส ยีน(Heterozygous Gene) แล้ว แอลลีลเด่น(Dominant Allele) สามารถข่มการแสดงออกของแอลลีลด้อย(Recessive Allele)ได้อย่างสมบูรณ์ จนไม่มีลักษณะด้อยของแอลลีลด้อย(Recessive Allele)แสดงออกมาเลย ทำให้สภาพ… อ่านเพิ่มเติม


No Picture

ลักษณะเด่นแบบไม่สมบูรณ์ คือ อะไร

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

ลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์ หรือ ลักษณะเด่นแบบไม่สมบูรณ์ หรือ การข่มกันแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete Dominance) คือ การที่ยีน(Gene)อยู่ในสภาพเฮเทอโรไซกัส ยีน(Heterozygous Gene) แล้ว แอลลีลเด่น(Dominant Allele) ไม่สามารถข่มการแสดงออกของแอลลีลด้อย(Recessive Allele)ได้อย่างสมบูรณ์หรือสามารถข่มการแสดงออกได้เพียงบางส่วน จนมีลักษณะของแอลลีลด้อย(Recessive Allele)แสดงออกมาผสมร่วมกับลักษณะของแอลลีลเด่นอ่านเพิ่มเติม


No Picture

ลักษณะเด่นร่วมกัน คือ อะไร

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

ลักษณะเด่นร่วมกัน หรือ การแสดงออกร่วมกัน หรือ การข่มร่วมกัน (Co-DominanceCo-Dominant) คือ การที่ยีน(Gene)อยู่ในสภาพเฮเทอโรไซกัส ยีน(Heterozygous Gene) แล้วมีแอลลีลเด่น(Dominant Allele)ที่แตกต่างกันที่ควบคุมลักษณะการแสดงออกมาที่แตกต่างกัน โดยแอลลีลเด่น(Dominant Allele)ทั้งคู่มาควบคุมลักษณะเดียวกันทำให้ต่างฝ่ายต่างข่มกันไม่ลงจึงทำให้ต่างฝ่ายต่างแย่งกันแสดงออกจนกลายเป็นแสดงออกมาทั้ง 2 ลักษณะที่แยกกันแต่อยู่ร่วมกันที่ลักษณะเดียวกัน

เช่น ในระบบหมู่เลือด ABO จะมี… อ่านเพิ่มเติม


การแปลรหัส (Translation) คือ อะไร (What is translation ?)

February 4, 2018 ผู้ดูแล 0

การแปลรหัส (Translation, อ่านว่า ทรานสเลชั่นคือ ขั้นตอนแรกในการสร้างโปรตีน และเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงออกของยีน(gene expression) การแปลรหัส (Translation)เป็นการสร้างโปรตีนโดยอ่านรหัสจาก mRNA ที่ได้จากการถอดรหัส(transcription
การแปลรหัส (Translation)นั้นเกิดในบริเวณไซโตพลาสซึม(Cytoplasm) ซึ่งมีไรโบโซม(Ribosome)อยู่ โดยไรโบโซม(Ribosome)นั้นประกอบด้วยหน่วยย่อยขนาดใหญ่และหน่วยย่อยขนาดเล็ก โดยทั้ง 2 หน่วยย่อยจะมาประกบกันเมื่อมีการแปลรหัส (Translation)อ่านเพิ่มเติม


No Picture

ยีนโครงสร้าง คือ อะไร (What is structural gene ?)

February 4, 2018 ผู้ดูแล 0

ยีนโครงสร้าง (Structural gene) คือ ยีนประเภทหนึ่งในดีเอ็นเอ (DNA) โดยทำหน้าที่เก็บข้อมูลเพื่อถอดรหัส(transcription)เป็น mRNA แล้วการแปลรหัส(translation)เป็นโปรตีน โดยที่โปรตีนนั้นอาจทำหน้าที่เป็นเอนไซม์ เป็นฮอร์โมน รวมถึงโปรตีนที่ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างของเซลล์ หรือ เป็น organelles ของเซลล์ ซึ่งมีลักษณะเป็นยีนเดี่ยว (Single copy gene)… อ่านเพิ่มเติม


No Picture

ยีนควบคุม คือ อะไร (What is Regulator gene ?)

February 4, 2018 ผู้ดูแล 0

ยีนควบคุม (Regulator gene) คือ เป็นส่วนหนึ่งของ DNA หรือ ยีน (gene)ที่ถูกถอดรหัส(transcription)เป็น อาร์เอ็นเอ (RNA) รวมถึงโปรตีนที่ถูกแปลรหัส(translation)โดยทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของยีนต่างๆ ส่วนใหญ่อยู่ที่ตำแหน่งใกล้เคียงกับยีนโครงสร้างที่ควบคุมนั้นๆ ซึ่งสามารถแบ่งย่อยได้อีกเป็น

– ส่วนที่ไม่มีการถอดรหัส(transcription)เป็น RNA (Nontranscribe DNA) หรือคือ เป็นส่วนหนึ่งของ DNA ที่มักมีขนาดสั้นๆ … อ่านเพิ่มเติม


อินตรอน (Intron) คือ อะไร (What is Intron ?)

February 4, 2018 ผู้ดูแล 0

อินตรอน (Intron) คือ ลำดับนิวคลีโอไทด์ของ DNA ในยีน(Gene) ซึ่งเป็นส่วนในยีน(Gene) ที่จะไม่ถูกแปลรหัส(Translation)เป็นโปรตีน โดยหลังจากการถอดรหัส(Transcription)หรือเรียกว่า “กระบวนการ Post-Transcription” อินตรอน (Intron) จะถูกนำออกในขั้นตอน RNA Splicing

ในขณะที่จะถึงขั้นตอนที่กลายเป็น Mature … อ่านเพิ่มเติม


เอ็กซอน (Exon) คือ อะไร (What is Exon ?)

February 4, 2018 ผู้ดูแล 0

เอ็กซอน (Exon) คือ ลำดับนิวคลีโอไทด์ของ DNA ในยีน(Gene) ซึ่งเป็นส่วนในยีน(Gene) ที่จะถูกแปลรหัส(Translation)เป็นโปรตีน โดยหลังจากการถอดรหัส(Transcription)หรือเรียกว่า กระบวนการ Post-Transcription เอ็กซอน (Exon) จะไม่ถูกนำออกในขั้นตอน RNA Splicing เหมือนในอินตรอนอ่านเพิ่มเติม


การถอดรหัส (Transcription) คือ อะไร (What is transcription ?)

February 4, 2018 ผู้ดูแล 0

การถอดรหัส (Transcription) คือ กระบวนการการสร้างอาร์เอ็นเอ (RNA synthesis) จากดีเอ็นเอ(DNA) โดยอาศัยดีเอ็นเอ(DNA)ในส่วนที่เป็นยีน(gene)เป็นสายแม่แบบ(Template strand)ในการสร้างอาร์เอ็นเอ (RNA synthesis) หรือการถอดรหัส (Transcription)

เนื่องจากทั้งอาร์เอ็นเอ(RNA)และดีเอ็นเอ(DNA)ต่างเป็นกรดนิวคลิอิกซึ่งใช้ลำดับคู่เบสของนิวคลีโอไทด์อ่านเพิ่มเติม


No Picture

โลคัส (locus) คือ อะไร (What is locus ?)

February 3, 2018 ผู้ดูแล 0

โลคัส หรือ โลกัส (locus, loci) คือ ตำแหน่งหนึ่งๆที่อยู่บนยีน(gene)หรือตำแหน่งหนึ่งๆที่อยู่บนลำดับดีเอ็นเอ(DNA)โดยอยู่บนโครโมโซม(chromosome) ลำดับยีน(gene)ในดีเอ็นเอ(DNA)บนโลคัส(locus)หนึ่งๆอาจมีได้หลายรูปแบบแต่ละรูปแบบเรียกว่า แอลลีล(allele)… อ่านเพิ่มเติม


No Picture

ความแตกต่างระหว่าง ยีน(Gene) ดีเอ็นเอ(DNA) และ โครโมโซม (Chromosome)

February 3, 2018 ผู้ดูแล 0

ข้อแตกต่างระหว่าง ยีน(Geneดีเอ็นเอ(DNA) และ โครโมโซม (Chromosome) คือ

อ่านเพิ่มเติม