นิวคลีโอไทด์ (Nucleotide) คือ อะไร (What is Nucleotide?)

February 4, 2018 ผู้ดูแล 0

นิวคลีโอไทด์ (Nucleotide) คือ หน่วยย่อยของดีเอ็นเอ(DNA)และอาร์เอ็นเอ(RNAนิวคลีโอไทด์ (Nucleotide) ประกอบไปด้วย

  1. นิวคลีโอไซด์ (Nucleoside)
  2. หมู่ฟอสเฟต

นิวคลีโอไทด์ (Nucleotide)ประกอบ ไปด้วย 2 องค์ประกอบหลัก คือ

– ไนโตรจีนัสเบส (Nitrogenous Base)

มักจะถูกเรียกสั้นๆว่า เบส เป็นเบสที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ ไนโตรจีนัสเบส (Nitrogenous … อ่านเพิ่มเติม