No Picture

รูปแบบการจำลองตัวเองของดีเอ็นเอ (DNA replication mode)

February 4, 2018 ผู้ดูแล 0

รูปแบบการจำลองตัวเองของดีเอ็นเอ(DNA replication mode) ในสิ่งมีชีวิตแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ คือ

– การจำลองตัวเองของดีเอ็นเอแบบทีต้า (Theta mode of DNA replication)

สามารถพบได้ในสิ่งมีชีวิตที่มีดีเอ็นเอ(DNA)ที่มีลักษณะที่เป็นวงกลม เช่น ในแบคทีเรีย โดยช่วงหนึ่งของการจำลองตัวเองของดีเอ็นเอ(DNA replication)จะมีรูปร่างคล้ายรูป θ การจำลองตัวเองของดีเอ็นเอ(DNA replication)ของแบคทีเรียจะเริ่มต้นที่จุดๆหนึ่งแล้วจะโป่งออกเป็นห่วงโดยมี Replication fork อยู่ที่ปลายแต่ละด้านของจุดเริ่มต้น การจำลองตัวเองของดีเอ็นเออ่านเพิ่มเติม