No Picture

ลักษณะทางพันธุกรรม คือ อะไร

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

ลักษณะทางพันธุกรรม คือ ลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตที่ถูกควบคุมโดยยีน(Gene)และสามารถถ่ายทอดลักษณะจากรุ่นหนึ่งไปยังรุ่นต่อๆไปได้