No Picture

โรคเบาหวาน คือ อะไร (What is Diabetes Millitus?)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

โรคเบาหวาน (Diabetes MillitusDiabetes) คือ ภาวะผิดปกติของร่างกายอันเกิดจากความผิดปกติในการทำงานของตับอ่อนในการสร้างฮอร์โมนอินซูลิน (Insulin) ซึ่งอาจเป็นความผิดปกติในการสร้างฮอร์โมนอินซูลิน (Insulin)ได้น้อยลงกว่าเดิมหรือไม่สามารถสร้างได้เลย

โดยปกติฮอร์โมนอินซูลิน(Insulin)มีหน้าที่คอยช่วยให้ร่างกายเผาผลาญน้ำตาลมาใช้เป็นพลังงาน เมื่อในร่างกายมีฮอร์โมนอินซูลิน(Insulin)ไม่เพียงพอในการใช้งาน น้ำตาลที่อยู่ในร่างกายก็ไม่ถูกนำไปใช้เป็นพลังงาน ทำให้เกิดการสะสมของน้ำตาลในเลือดและในอวัยวะต่างๆ เมื่อน้ำตาลสะสมในเลือดมากๆ ก็จะถูกไตกรองออกมาปนอยู่ในปัสสาวะ ทำให้ปัสสาวะมีความหวานหรือมีมดขึ้นได้ จึงได้เรียกว่า “เบาหวาน” นั่นเอง
โรคเบาหวาน (… อ่านเพิ่มเติม