เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (IT) คือ อะไร

February 4, 2018 ผู้ดูแล 0

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (Information TechnologyIT) คือ การประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม เพื่อทำการ จัดเก็บ ค้นหา จัดส่ง กระจายออก ติดตาม รวบรวม และจัดการข้อมูลต่างๆ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (Information TechnologyIT) นี้มักจะเกี่ยวข้องกับองค์กรหรือบริษัทหรือเกี่ยวกับทางธุรกิจเพื่อใช้ในการช่วยให้การดำเนินการต่างๆเป็นไปอย่างราบรื่นและสะดวกมากขึ้น