No Picture

โฮโมโลกัสโครโมโซม(Homologous chromosome) คือ อะไร (What is homologous chromosome ?)

February 3, 2018 ผู้ดูแล 0

โฮโมโลกัสโครโมโซม (Homologous Chromosome) คือ โครโมโซม(chromosome)ที่เป็นคู่ที่เหมือนกัน มียีน(gene)ที่ควบคุมลักษณะเดียวกันอยู่บนตำแหน่งเดียวกันบนโครโมโซม(chromosome)ที่เป็นคู่กัน

ซึ่งโดยปกติแล้วโครโมโซม(chromosome)ในเซลล์(cell)ของร่างกาย จะมีรูปร่างรวมถึงลักษณะที่เหมือนกันและความยาวที่เท่ากัน เป็นคู่ ๆ โดยแต่ละคู่จะถูกเรียกว่า โฮโมโลกัสโครโมโซม (homologous chromosome)