No Picture

ฟีโนไทป์ (Phenotype) คือ อะไร (What is Phenotype ?)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

ฟีโนไทป์ (Phenotype) คือ ลักษณะที่ปรากฏออกมา หรือ ลักษณะที่แสดงออกมา ซึ่งเป็นได้ทั้งลักษณะที่อยู่ภายนอก(เช่น สีของดอกไม้)และลักษณะที่อยู่ภายใน(เช่น หมู่เลือด) โดยที่ฟีโนไทป์(Phenotype)นั้นอาจเป็นผลที่ได้มาจากยีน(gene)มาจากสภาพแวดล้อมด้วย กล่าวคือ ลักษณะที่ปรากฏออกมา หรือ ลักษณะที่แสดงออกมา อันเป็นผลร่วมมาจากยีน(gene)และจากสภาพแวดล้อม