เซนโทรเมียร์ คือ อะไร (What is Centromere?)

แชร์เลย ...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

เซนโทรเมียร์หรือเซนโตรเมียร์(Centromere) คือ ตำแหน่งหนึ่งบนโครโมโซม(Chromosome)จะมีลักษณะเป็นรอยคอดที่บนโครโมโซม(Chromosome)และเป็นที่อยู่ของโปรตีนไคนีโตคอร์หรือไคนีโทคอร์(Kinetochore)

ดีเอ็นเอ(DNA)ในบริเวณตำแหน่งเซนโทรเมียร์(Centromere) จะขดตัวแน่นกว่าบริเวณอื่นของโครโมโซม(Chromosome)แม้แต่ในขณะเกิดการจำลองตัวของโครโมโซม(Chromosome)อยู่ก็ตามที นอกจากนี้ในขณะเกิดการแบ่งเซลล์เส้นใยสปินเดิล(Spindle Fiber)จะมาเกาะที่โปรตีนไคนีโตคอร์หรือไคนีโทคอร์(Kinetochore)ที่อยู่ที่ตำแหน่งเซนโทรเมียร์(Centromere) และยังเป็นตำแหน่งที่เชื่อมติดกันระหว่างโครมาทิด (Chromatid) 2 โครมาทิด (Chromatid) อีกด้วย

จากตำแหน่งของเซนโทรเมียร์(Centromere) ทำให้เห็นคล้ายโครโมโซม(Chromosome)ถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน และจะเรียกแต่ละส่วนว่าแขน ในส่วนแขนสั้นจะใช้สัญลักษณ์แทนเป็นตัว p เชื่อว่ามาจากคำภาษาฝรั่งเศสคำว่า petit ที่แปลว่าเล็กน้อย ส่วนแขนยาวจะใช้สัญลักษณ์แทนเป็นตัว q

นอกจากนี้ตำแหน่งของเซนโทรเมียร์(Centromere)ยังสามารถใช้แยกประเภทของโครโมโซม(Chromosome)ได้อีกด้วย

 

ตำแหน่งของเซนโทรเมียร์(Centromere)ทำให้โครโมโซม(Chromosome)มีรูปร่างแตกต่างกัน 4 แบบ คือ

 1. โครโมโซมแบบเทโลเซนทริก (Telocentric Chromosome)

  เป็นโครโมโซม(Chromosome)ที่มีเซนโทรเมียร์(Centromere)อยู่ตรงตำแหน่งปลายสุดของโครโมโซม(Chromosome) ทำให้มองเห็นโครโมโซม(Chromosome)มีแขนยาวหรือแขน q เพียงข้างเดียว

 2. โครโมโซมแบบอะโครเซนทริก (Acrocentric Chromosome)

  เป็นโครโมโซม(Chromosome)ที่มีเซนโทรเมียร์(Centromere)อยู่ค่อนข้างไปทางปลายด้านใดด้านหนึ่งของโครโมโซม(Chromosome) ทำให้มองเห็นโครโมโซม(Chromosome)มีแขน 2 ข้างยาวแตกต่างกันมาก คือ มีแขน p สั้นมากๆ และมีแขน q ยาวกว่ามาก

 3. โครโมโซมแบบซับเมทาเซนทริก (Submetacentric Chromosome)

  เป็นโครโมโซม(Chromosome) ที่มีเซนโทรเมียร์(Centromere)อยู่ตำแหน่งใกล้ตรงกลางแต่ไม่อยู่ตรงตำแหน่งตรงกลาง ทำให้เห็นแขน p สั้นกว่าแขน q ไม่มากนัก

 4. โครโมโซมแบบเมทาเซนทริก (Metacentric Chromosome)

  เป็นโครโมโซม(Chromosome)ที่มีเซนโทรเมียร์(Centromere)อยู่ตรงกลางพอดี ทำให้เห็นแขนทั้ง 2 ข้างยาวเท่ากัน

หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ (Links ภายในเว็บ ThaiBiotech.info)