นิวคลีโอลัส (Nucleolus) คือ อะไร (What is Nucleolus ?)

แชร์เลย ...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

นิวคลีโอลัส (Nucleolus) คือ ออร์แกเนลล์ (Organelle)ที่อยู่ภายในนิวเคลียส(Nucleus)ของเซลล์พวกยูคาริโอต(Eukaryotic Cell) ไม่มีเยื่อหุ้มล้อมรอบ สามารถย้อมติดสีได้ เป็นที่อยู่ของยีน(Gene)ที่ควบคุมการสังเคราะห์อาร์อาร์เอ็นเอ(rRNA) ซึ่งอาร์อาร์เอ็นเอ(rRNA)จะถูกนำออกทางรูของเยื่อหุ้มนิวเคลียส เพื่อสร้างเป็นไรโบโซม(Ribosome)ต่อไป ดังนั้นนิวคลีโอลัส (nucleolus) จึงมีส่วนช่วยในการสร้างหรือสังเคราะห์โปรตีนอย่างมากเนื่องจากไรโบโซม(Ribosome)ทำหน้าที่สร้างโปรตีน

นิวคลีโอลัส(Nucleolus)ถูกค้นพบโดย “ฟอนตานา” (Fontana) เมี่อปี ค.ศ. 1781 (พ.ศ. 2224) ภายในนิวคลีโอลัส (Nucleolus) ประกอบไปด้วย ดีเอ็นเอ(DNA)[ที่มียีน(Gene)ในการสร้างอาร์อาร์เอ็นเอ(rRNA)], สารประเภท RNA, โปรตีน[เป็นชนิดฟอสโฟโปรตีน (Phosphoprotein) จะไม่พบโปรตีนฮิสโตน(Histone Protein)เลย] และสารอื่นๆที่เป็นองค์ประกอบของไรโบโซม(Ribosome)

เนื่องจากกิจกรรมภายในเซลล์(Cell)มักใช้พวกโปรตีนเป็นตัวดำเนินการเป็นส่วนใหญ่ โดยไรโบโซม(Ribosome)จะเป็นตัวสังเคราะห์โปรตีน ซึ่งนิวคลีโอลัส(Nucleolus)สร้างหรือสังเคราะห์ไรโบโซม(Ribosome) ดังนั้น เซลล์(Cell)ที่มีกิจกรรมน้อย เช่น เซลล์กล้ามเนื้อ จะมี นิวคลีโอลัส(Nucleolus)ขนาดเล็กหรือไม่มีเลย ส่วนเซลล์(Cell)ที่มีกิจกรรมมากมีการสร้างโปรตีนมาก เช่น เซลล์โอโอไซต์ เซลล์ประสาท จะมีนิวคลีโอลัส(Nucleolus) ขนาดใหญ่ ในส่วนของเซลล์อสุจิ, เซลล์เม็ดเลือดแดงที่เจริญเติบโตเต็มที่ ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม และเซลล์ไฟเบอร์ของกล้ามเนื้อ จะไม่มีนิวคลีโอลัส(Nucleolus)

หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ (Links ภายในเว็บ ThaiBiotech.info)