นิวเคลียส (Nucleus) คือ อะไร (What is Nucleus ?)

แชร์เลย ...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

นิวเคลียส (Nucleus) คือออร์แกเนลล์ที่มีเยื่อหุ้ม 2 ชั้น ภายในบรรจุสารพันธุกรรมไว้ มักพบอยู่บริเวณกลางเซลล์ และพบได้ในเซลล์ของพวกยูคาริโอต ซึ่งภายในนิวเคลียส(Nucleus)จะมีดีเอ็นเอ (DNA) กับโปรตีนหลายชนิดที่เกาะตัวอยู่กับดีเอ็นเอ (DNA) เช่น ฮิสโตน (Histone) [โดยในดีเอ็นเอ(DNA)ก็จะมียีน(Gene)ต่างๆ] โดยขดตัวกันเป็นโครโมโซม (Chromosome
นิวเคลียส (Nucleus) มีความหมายว่า ใจกลาง หรือส่วนที่อยู่ตรงกลาง

นิวเคลียส (Nucleus)มีหน้าที่ คือ การรักษาเสถียรภาพของยีน(Gene)ต่างๆและทำการควบคุมการทำงานต่างๆของเซลล์โดยผ่านการแสดงออกของยีน(Gene Expression)

นิวเคลียส (Nucleus)จะสามารถเห็นได้เมื่อมองผ่านกล้องจุลทรรศน์ เมื่อนิวเคลียส(Nucleus)ถูกย้อมด้วยสี นิวเคลียส(Nucleus)จะติดสีเข้มทึบ จนสามารถสังเกตได้ชัดเจน โดยปกติทั่วไปแล้วเซลล์ของสิ่งมีชีวิตจะมีนิวเคลียส(Nucleus)เพียง 1นิวเคลียส(Nucleus)

นิวเคลียส (Nucleus) จะแยกพวกสารพันธุกรรมออกจากไซโตพลาซึม(Cytoplasm)โดยมีเยื่อหุ้มนิวเคลียส (Nuclear Envelope)ที่เป็นเยื่อหุ้ม 2 ชั้น เยื่อหุ้มนิวเคลียส(Nuclear Envelope)จะมีนิวเคลียร์พอร์ (Nuclear Pore) หรือ ช่องที่จะทำให้สารสามารถเคลื่อนที่ผ่านเยื่อหุ้มนิวเคลียส(Nuclear Envelope)ได้ นิวเคลียร์พอร์ (Nuclear Pore)เหล่านี้จะทะลุผ่านเยื่อหุ้มนิวเคลียส(Nuclear Envelope)ทั้ง 2 ชั้น ทำให้โมเลกุลที่มีขนาดเล็กและไอออนสามารถเคลื่อนที่เข้าและออกนิวเคลียส(Nucleus)ได้ ในการเคลื่อนที่เข้าและออกของพวกสารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ อย่างเช่น โปรตีน ที่ต้องมีการทำการควบคุมโดยต้องใช้โปรตีนช่วยในการขนส่งสาร (Carrier Proteins) นอกจากนี้นิวเคลียส(Nucleus)ยังมีโครงสร้างที่เรียกว่านิวเคลียร์ลามินา (Nuclear Lamina) ที่เป็นโครงสร้างมีลักษณะเป็นร่างแหภายในนิวเคลียส(Nucleus)โดยทำหน้าที่เป็นโครงร่างคอยค้ำจุนให้ความแข็งแรงแก่นิวเคลียส(Nucleus)ได้

หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ (Links ภายในเว็บ ThaiBiotech.info)