ลักษณะด้อย คือ อะไร (What is Recessive Trait?)

แชร์เลย ...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

ลักษณะด้อย(Recessive Trait)คือ ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ไม่ค่อยจะปรากฎให้เห็นหรือแสดงออกได้น้อยจะถูกควบคุมโดยยีนด้อย(Recessive Gene) ดังนั้นลักษณะด้อยจะปรากฏออกมาได้เมื่อยีนด้อย(Recessive Gene) ที่ควบคุมลักษณะด้อยอยู่ในสภาพเป็นโฮโมไซกัส ยีน(Homozygous Gene)เท่านั้นคือเป็นแอลลีลด้อย(Recessive Allele)ทั้งคู่

ถ้าอยู่ในสภาพเป็นเฮเทอโรไซกัส ยีน(Heterozygous Gene)จะถูกแอลลีลเด่นอัลลีลเด่น(Dominant Allele)ของลักษณะเด่น(Dominant TraitDominance)หรือลักษณะเด่น(Dominant TraitDominance)ข่มเอาไว้จนไม่สามารถแสดงลักษณะด้อยออกมาได้

หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ (Links ภายในเว็บ ThaiBiotech.info)