ไรโบโซม (Ribosome) คือ อะไร (What is Ribosome ?)

My Description
แชร์เลย ...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

ไรโบโซม (Ribosome) คือ ออร์แกเนลล์(Organelle)หนึ่งภายในเซลล์(Cell)ที่สามารถพบได้ทั้งในเซลล์ของโปรคาริโอตและเซลล์ของยูคาริโอต มีลักษณะกลมและมีขนาดเล็กมาก ไม่มีเยื่อหุ้ม และมักมีจำนวนมากภายในเซลล์(Cell) มีหน้าที่สำคัญในการสังเคราะห์โปรตีนทั้งในเซลล์ของโปรคาริโอตและเซลล์ของยูคาริโอต โดยจะอ่านรหัสจากยีน(Gene)ในนิวเคลียส(Nucleus)ที่ถูกส่งออกมาในรูปแบบของ mRNA หรือคือ อ่านรหัสจาก mRNA นั่นเอง ซึ่งนอกจากอ่านรหัสจาก mRNAแล้ว ไรโบโซม(Ribosome)ยังทำหน้าที่ในการต่อกรดอะมิโนเดี่ยวให้เป็นพอลิเพปไทด์(Polypeptide)โดยผ่านการทำงานของ tRNA ที่จับอยู่กับโมเลกุลของกรดอะมิโนอยู่ก่อนแล้วเพื่อที่จะนำโมเลกุลของกรดอะมิโนเข้ามาต่อกัน ซึ่งจะมาสร้างเป็นโปรตีนที่เป็นขั้นตอนที่อยู่ในการแปลรหัส (Translation)

ไรโบโซม (Ribosome) จะมีโปรตีนและอาร์อาร์เอ็นเอ (rRNA)เป็นส่วนประกอบ ประกอบด้วยอาร์อาร์เอ็นเอ(rRNA) 65% และ ไรโบโซมอลโปรตีน(Ribosomal Proteins) 35% ซึ่งไรโบโซม (Ribosome) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 20 nm (200 อังสตรอม) ทำให้ไม่สามารถส่องดูได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดา แต่สามารถส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนได้
ไรโบโซม (Ribosome) ที่อยู่ในเซลล์ของโปรคาริโอตจะมีขนาด 70S (S ย่อมาจาก Svedberg Unit) ไรโบโซม(Ribosome) ขนาด 70S นี้ประกอบด้วย 2 หน่วยย่อย คือหน่วยย่อยใหญ่มีขนาด 50S และหน่วยย่อยเล็กมีขนาด 30S
ไรโบโซม (Ribosome) ที่อยู่ในเซลล์ของยูคาริโอตมีขนาด 80S ประกอบด้วย 2 หน่วยย่อย คือหน่วยย่อยใหญ่มีขนาด 60S และหน่วยย่อยเล็กมีขนาด 40S

หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ (Links ภายในเว็บ ThaiBiotech.info)